Logo Deutsch-Duits Sitemap Contact
Welkom in Duitsland De ambassade Buitenlandse en Europese politiek Informatie voor Duitse staatsburgers Economie Cultuur
De afdelingen van de ambassade zijn:
Politieke zaken
Economische zaken
Consulaire zaken (consulaat-generaal Amsterdam)
Culturele zaken
Pers en voorlichting
Recht
Sociale zaken
Defensiestaf
Afdeling politieke zaken
De politieke afdeling van de ambassade is verantwoordelijk voor alle vragen die betrekking hebben op de politieke samenwerking tussen Nederland en Duitsland. De afdeling onderhoudt contact met regeringsvertegenwoordigers, parlementariërs, de politieke partijen en deskundigen. Er wordt geregeld aan het Duitse ministerie van buitenlandse zaken en de Bondsregering gerapporteerd over de Nederlandse binnenlandse en buitenlandse politiek. De afdeling treft voorbereidingen voor bilaterale gesprekken en onderhandelingen.

Van bijzonder belang is de samenwerking met Nederland in de Europese unie, de NATO, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en in de Oostzeeraad. Het hoofd van de afdeling politieke zaken is tevens "gemachtigde voor Europa" van de ambassade, hetgeen wil zeggen dat hij belast is met de behandeling en coördinering van alle aangelegenheden die de Europese unie betreffen.
Politieke instellingen in Duitsland
Buitenlandse en Europese politieke en bilaterale aangelegenheden
Afdeling economische zaken
De economische afdeling van de ambassade observeert en analyseert de macro-economische ontwikkeling in Nederland, behandelt vragen met betrekking tot de bilaterale economische samenwerking en financiële en fiscale thema`s. Andere zwaartepunten zijn verkeer, milieu, landbouw, energie alsmede onderzoek en technologie.
Voor Nederland is Duitsland onbetwist handelspartner nummer één. Het bilaterale goederenverkeer behoort tot een van de grootste wederzijdse handelsstromen ter wereld. Ook de bijzonder dynamische ontwikkeling van Duitse investeringen in Nederland verdient vermelding.

In de tweede helft van de jaren 90 heeft Nederland groot succes geboekt ten aanzien van economische groei en werkgelegenheid. Het doorgaans "poldermodel" genoemde Nederlandse consensus-systeem van overleg tussen de tariefpartijen en de regering over sociale thema`s en de arbeidsmarkt heeft in Duitsland veel aandacht getrokken.

Voor vragen omtrent ondernemingen en produkten, vooral ook over vestigingen in het respectieve buurland, kunt u kontakt opnemen met de Duits-Nederlandse Kamer van koophandel in Den Haag. Bij de EVD van het Nederlandse ministerie van Economische zaken en bij de Außenhandelsinformationsdienst van het Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie is veel informatie beschikbaar.

Voor vragen op het gebied van toerisme kunt u terecht bij de Duitse centrale voor toerisme (DTZ)
Verder
Afdeling consulaire Zaken (alleen bij het consulaat-generaal in Amsterdam)
Tussen Nederland en Duitsland bestaan talrijke bilaterale en multilaterale verdragen (trefwoord: Europese Unie). In de overeenkomsten wordt het rechtsverkeer tussen beide landen grotendeels geregeld. De medewerking van het Duitse consulaat-generaal bij het afwikkelingen van juridische en/of consulaire aangelegenheden is daarom vaak niet meer noodzakelijk.
Om er zeker van te zijn dat u zich tot de juiste instantie richt, kunt u het beste even de tijd nemen om de volgende informatie te lezen:

Volgens internationaal gebruik representeert de Duitse buitenlandse vertegenwoordiging, dus de Duitse ambassade in Den Haag en de consulaire afdeling in Amsterdam, Duitse belangen in Nederland (bij voorbeeld van particulieren, firma`s en overheidsinstanties).
Omgekeerd representeren de Nederlandse vertegenwoordigingen in Duitsland (o.a. de Nederlandse ambassade in Berlijn en het Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf) belangen van Nederlandse personen en instanties in Duitsland.

Denk er daarom even over na tot welke instantie u zich moet richten. Het Duitse consulaat-generaal in Amsterdam vervult voor het gehele Nederlandse grondgebied (incl. Aruba en de Nederlandse Antillen) consulaire taken. De Duitse ambassade in Den Haag beschikt niet over een eigen consulaire afdeling en kan daarom niet behulpzaam zijn bij juridische en consulaire aangelegenheden!

De belangrijkste taak van het het consulaat-generaal is het afgeven van Duitse paspoorten en andere documenten ter vervanging van een paspoort (ca. 8000 jaarlijks). Op de volgende pagina`s worden de andere consulaire werkzaamheden van het consulaat-generaal in Amsterdam beschreven.
Contact
Informatie voor Duitse staatsburgers
Visabepalingen
Afdeling culturele zaken
De culturele afdeling houdt zich bezig met:
 • - Bemiddelen bij contacten met culturele instellingen in Duitsland of Duitse culturele instellingen in Nederland

 • - Beantwoorden van vragen over taalcursussen, uitwisselingsprogramma`s voor jongeren en over de Duitse cultuur en het onderwijsstelsel in het algemeen

 • - Algemene advisering over een studie aan een Duitse universiteit

 • - Advisering over beurzen van de DAAD in samenwerking met de Nederlandse organisatie NUFFIC

 • - Toezenden van informatiemateriaal over alle bovenvermelde thema`s
 • Verder
  <
  Afdeling Pers en Voorlichting
  De persafdeling is contactpartner voor alle Nederlandse media en het Nederlandse publiek voor alle vragen over het beleid van de Bondsregering en over Duitsland in het algemeen. De persattaché onderhoudt contact met vertegenwoordigers van de Nederlandse media en analyseert de berichtgeving van de Nederlandse media, vooral met betrekking tot Duitsland.

  Door het versturen van informatiemateriaal, het beantwoorden van vragen en het verzorgen van de homepage van de ambassade wil de persafdeling het Nederlandse publiek steeds actuele informatie over Duitsland bieden. Het internet geeft daarbij vaak de snelste toegang tot de gewenste informatie.
  Persoverzicht Nederland
  Duits-Nederlands uitwisselingsprogramma voor journalisten
  Nieuws uit Duitsland
  Duitse media, bonden en verenigingen op mediagebied
  Sollicitatie voor Europese fellowships voor journalisten
  Afdeling recht
  De rechtsafdeling van de ambassade houdt zich bezig met alle fundamentale kwesties over de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het rechtsgebied. Er wordt regelmatig gerapporteerd aan het Duitse ministerie van buitenlandse zaken en andere vakministeries in Berlijn over de nieuwste ontwikkelingen in Nederland. Hiertoe worden contacten onderhouden met de bevoegde instanties in het gastland. Consulaire taken worden waargenomen door het consulaat-generaal in Amsterdam.
  Tevens is de afdeling recht de contactinstantie voor de bondsregering met de diverse in Den Haag gevestigde internationale gerechtshoven en organisaties op het gebied van het recht, vooral het Internationaal Gerechtshof, het nieuwe Internationale Strafgerechtshof, het Internationale Strafgerecht voor het voormalig Joegoslavië, alsmede Europol en Eurojust.
  Nederlandse instellingen:
  Nederlandse regering
  Nederlandse ministerie van justitie
  Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst
  Nederlandse wetgeving - online
  Juridisch portal met omvangrijke links
  Duitse instellingen:
  Bondsregering
  Duitse ministerie van justitie
  Bundeskriminalamt
  Wetten van de Bondsrepubliek Duitsland
  Juridisch portal met omvangrijke links
  Andere instellingen in Duitsland
  Internationale instellingen:
  Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice)
  Internationaal Strafgerechtshof(International Criminal Court)
  Internationaal Strafgerechtshof voor het voormalig Joegoslavie
  Permanent Hof van Arbitrage voor het bijleggen van internationale conflicten(Permanent Court of Arbitration)
  Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht
  Haagse Academie voor Internationaal Recht
  Europol
  Eurojust
  Andere instellingen op het gebied van internationaal recht in Den Haag
  Sociale Zaken
  De afdeling voor sociale zaken analyseert de maatregelen van de Nederlandse regering met betrekking tot de arbeidsmarkt, gezondheid, sociale verzekeringen en de drugspolitiek alsmede voor de integratie van minderheiden. De afdeling rapporteert aan het Duitse ministerie van buitenlandse zaken en andere vakministeries in Berlijn over de nieuwste ontwikkelingen in Nederland en onderhoudt hiervoor contacten metregeringsvertegenwoordigers, parlamentariers, vakverenigingen en sociale deskundigen.

  Nederlandse ministerie voor sociale zaken en werkgelegenheid
  Grensoverschrijdende samenwerking met Nederland op het gebied van verslaving en drugs door het
  Trimbos-Instituut in Utrecht
  Vragen en verzoekschriften voor de compensatie van dwangarbeiders uit de financiele middelen van de stichting "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft"
  Gezondheidsrapport voor Duitsland
  Duitse bond van vakverenigingen
  Andere instellingen in Duitsland
  Defensiestaf
  De defensieattaché van de ambassade neemt ook taken waar op het terrein van de militaire technologie.

  Tot zijn taken behoren:

 • Advisering van de ambassadeur op het gebied van de defensiepolitiek en militaire zaken, alsmede militaire technologie en bewapenings-economische zaken

 • Vertegenwoordigen van de "Bundeswehr" (het Duitse leger) bij het Nederlandse ministerie van Defensie, de krijgsmachtonderdelen en andere militaire en civiele instanties in Nederland

 • Geven van informatie over de Duitse defensiepolitiek, de Bundeswehr en aangelegenheden op het gebied van militaire technologie en bewapeningseconomie.

 • Verdere informatie over de Bundeswehr, het Duitse veiligheidsbeleid en over vragen op het terrein van militaire technologie is verkrijgbaar via de volgende links:
  Bundesministerium für Verteidigung (Duitse ministerie van Defensie)
  Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung(federaal bureau voor militaire technologie en aanschaffingen)
  Overzicht
  Kanselarij van de Duitse ambassade te Den Haag
  Adress, openingstijden, bereikbaarheid in noodgevallen
  De ambassadeur
  De afzonderlijke afdelingen
  De residentie
  stage lopen op de Duitse ambassade in Den Haag
  Consulaat-Generaal te Amsterdam
  Consulaat-Generaal te Amsterdam
  Het vredespaleis in Den Haag(sinds 1913)
  impressum

  Zeichnung "Hallo Nachbar! ... Dag Buurvrouw!" © Mat Rijnders